zadanie nr 9

9. START PROGRESS PROJECT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko


Lokalizacja

kompleks boisk sportowych przy ul. Sportowej w Miastku

Skrócony opis

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa poprawa warunków treningowych poprzez zakup sprzętu treningowo-sportowego do realizacji zajęć sportowych. Zakup wyposażenia sportowego dla zawodników ma służyć integracji społecznej dzieci i wyrównywać szanse ich rozwoju fizycznego przez sport. Projekt będzie promował Gminę Miastko podczas udziału zawodników klubu w rozgrywkach sportowych.

Opis zadania

Projekt START PROGRESS PROJEKT skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Miastko uczestniczącej w sekcjach piłki nożnej MKS Start Miastko. Głównym założeniem projektu jest kompleksowa poprawa warunków treningowych poprzez zakup sprzętu treningowo-sportowego do realizacji zajęć sportowych. W ramach treningów w sekcjach dziecięcych i młodzieżowych w roku kalendarzowym 2018 uczestniczyło około 120 osób w sześciu sekcjach. W czasie realizacji zadania w 2019 roku przewiduje się wzrost uczestników zajęć.Zakup wyposażenia sportowego dla zawodników ma służyć integracji społecznej dzieci i wyrównywać szanse ich rozwoju fizycznego przez sport. Projekt będzie promował Gminę Miastko podczas udziału zawodników klubu w rozgrywkach sportowych.

Termin realizacji

01.01.-31.12.2019

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie aktywności i efektywności działań klubu i rozwój sportu u dzieci i młodzieży od grup przedszkolnych i szkolnych. Motywowanie poprzez stworzenie  odpowiednio atrakcyjnych warunków szkolenia będzie alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego,a tym samym służyć ma przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Działania te mają przynieść integrację społeczną dzieci i młodzieży oraz wpłynąć na wyrównanie szans poprzez sport jakim jest piłka nożna. Wzbogacona w ten sposób oferta ma stworzyć jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych oraz poprawie kondycji zdrowia młodego pokolenia mieszkańców Gminy Miastko.